Przejdź do głównej części

Informacje

Aktualności

<ahref=”/wpcontent/uploads/2021/09/ogloszenie-PWiK.pdf”>PDF: Informacja o zmianie cen wody od 01.10.2021

Dotyczące spraw członkowskich

Dotyczące spraw technicznych

WYTYCZNE nr 1/2010 postępowania przy budowie lub modernizacji instalacji elektrycznych.

 1. Obowiązki wnioskodawcy (lokatora):
  1. dostarczyć do spółdzielni pisemny wniosek dotyczący zamiaru wykonania nowej instalacji elektrycznej lub modernizacji instalacji istniejącej. Do wniosku należy załączyć :
   schemat oraz obliczenia instalacji elektrycznej
   Schemat i obliczenia powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania takiej dokumentacji. W razie wystąpienia takiej potrzeby, spółdzielnia może wskazać wnioskodawcy osoby, które mogą sporządzić takie schematy i obliczenia.
   Uwagi:

   • jeżeli zmiany będą polegały na zainstalowaniu nowych odbiorników energii elektrycznej o mocy większej od 1,0 kW niezbędne jest załączenie do wniosku warunków technicznych przyłączenia tych odbiorników do sieci elektroenergetycznej wydanych przez dostawcę energii.
   • Warunki techniczne przyłączenia mogą być zastąpione dokumentem sporządzonym w innej formie, ale powinny w nim być podane informacje niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji.
  2. poinformować dział techniczny spółdzielni o tym:
   • kto wykona rozbudowę lub modernizację instalacji
   • kto wykona badania techniczne instalacji i środków ochrony przeciwporażeniowej po zakończeniu robót montażowych.

   Osoby wykonujące montaż instalacji oraz badania pomontażowe powinny posiadać uprawnienia do wykonywania tych robót.

  3. po wykonaniu instalacji i badań powiadomić na piśmie dział techniczny spółdzielni o zakończeniu robót.
   Do powiadomienia należy załączyć:

 2. Obowiązki spółdzielni.
  1. Dział techniczny spółdzielni, po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletu dokumentów wymienionych w punkcie I c dokonuje odbioru instalacji, sporządzając protokół.
  2. Na podstawie odbioru, podczas którego stwierdzono, że instalacja została wykonana prawidłowo nadaje się do użytkowania spółdzielnia wydaje wnioskodawcy zezwolenie na korzystanie z instalacji.

WYTYCZNE NR 2/2010 postępowania przy zastąpieniu kuchni gazowej kuchnią elektryczną

 1. Obowiązki wnioskodawcy (lokatora):
  1. Dostarczyć do Spółdzielni pisemny wniosek o wyrażenie zgody na zastąpienie kuchni gazowej kuchnią elektryczną wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej trójfazowej do przyłączenia w/w odbiornika do sieci elektroenergetycznej.
   Do wniosku należy załączyć:

   • warunki techniczne przyłączenia odbiornika do sieci elektroenergetycznej wydane przez dostawcę energii elektrycznej,
   • schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej lokalu: aktualny i po zmianach oraz obliczenia instalacji elektrycznej,
   • schemat i obliczenia powinny być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania takiej dokumentacji. W razie wystąpienia potrzeby, Spółdzielnia może wskazać wnioskodawcy osoby, które mogą sporządzić takie schematy i obliczenia,
   • schemat instalacji gazowej lokalu: aktualny i po likwidacji, do której jest przyłączona użytkowana kuchnia gazowa, która ma zostać zlikwidowana,
   • po dostarczeniu w/w dokumentów dział techniczny sp-ni określi konieczny do wykonania zakres prac na instalacji WLZ.

   Do wykonania nowej instalacji elektrycznej trójfazowej można przystąpić dopiero po spełnieniu w/w warunków i zaakceptowaniu dokumentacji przez Spółdzielnię.

  2. Uzgodnić z działem technicznym spółdzielni zakres robót związanych z likwidacją doprowadzenia instalacji gazowej do kuchenki gazowej w tym:
   • w którym miejscu należy odłączyć instalację wewnętrzną od sieci zasilającej gaz,
   • w jaki sposób zabezpieczyć punkt sieci, od którego odłączono instalację wewnętrzną, aby zapewnić szczelność instalacji i uniemożliwić niekontrolowany pobór gazu,
   • jaka część instalacji powinna być zdemontowana,
   • kto dokona likwidacji instalacji gazowej i jej odbioru pod względem formalnym i szczelności. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i aktualne zaświadczenie uprawniające do wykonania w/w prac zgodnie z przepisami „Prawo Energetyczne”,
   • zgłoszenie do GZG o odłączenie licznika gazowego,
  3. Wnioskodawca ( lokator ) po wykonaniu prac zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji do działu technicznego, tj.
   1. schemat instalacji gazowej: aktualny i po likwidacji instalacji z zaznaczeniem miejsca odłączenia i sposobu zaślepienia instalacji gazowej,
   2. protokół odbioru instalacji gazowej po likwidacji wraz z próba szczelności,
   3. kserokopię uprawnień osoby wykonującej w/w instalację gazową,
   4. warunki przyłączenia do sieci zakłasu energetycznego,
   5. schemat jednokreskowy wykonanej instalacji elektrycznej,
   6. obliczenia obciążeń prądowych i mocy zainstalowanych urządzeń oraz doboru przewodów,
   7. protokoły badań instalacji, tj. rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwpożarowej oraz działania wyłączników różnicowo-prądowych,
   8. protokół odbioru przez zakład energetyczny,
   9. kserokopię uprawnień osoby wykonującej w/w instalacje wraz z oświadczeniem wykonawcy robót (wzór druku w załączeniu),
  4. Wnioskodawca w/w prace wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
  5. Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu „Obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali …” za wszelkie szkody spowodowane remontem w lokalu i budynku, dodatkowe koszty związane z remontem oraz sprzątaniem na zewnątrz lokalu oraz wywozem gruzu i zużytych (wymienianych) urządzeń ponosi użytkownik remontowanego lokalu.
 2. Obowiązki spółdzielni.
  1. Dział techniczny spółdzielni, po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 3 dokonuje odbioru w/w instalacji, sporządzając protokół.
  2. Na podstawie dokonanego odbioru i stwierdzenia prawidłowego (zgodnie z przedłożonymi dokumentami ) wykonania przebudowy instalacji, Spółdzielnia dopuszcza w/w instalację do użytkowania i eksploatacji.

Biuletyn Informacyjny

Opłaty

Remonty

Remonty realizowane

Remonty planowane

Ogłoszenia